Menu
نویسنده مطلب : مهدی جعفری

مطلب مورد بحث:

مفهوم پردازی چیست و چه اهمیتی دارد؟


تمام کلمات ذهنی پتانسیل ایجاد ابهام و سوء برداشت دارند که شامل تعداد بسیار زیادی واژه خواهد بود. اولویت مفهوم پردازی در آندسته از کلمات ذهنی میباشد که هزینه بیشتری برای جوامع ما ممکن است ایجاد کنند که به نظر من برخی از آنها به این قرار است: توکل، شانس، خوش اخلاق، روزی . برداشت نادرست از اینگونه مفاهیم ممکن است در یک ملت ، رخوت و سستی ایجاد کند و به نظر میرسد بهتر باشد که رسانه های جمعی نقش پر رنگی در ترسیم و تعریف صحیح این واژه ها داشته باشند.