Menu
نویسنده مطلب : سوسن نظری

مطلب مورد بحث:

کاریزما چیست و ویژگی افراد کاریزماتیک چیست؟ (ورود به بحث)


تعریف کاریزما از نگاه من: 

به نظر من یک جور کشش و جاذبه خاصی دارند که مخاطب را به طرف آن ها متمایل می کند و ناخودآگاه از تفکرات و رفتار آن ها پیروی می کند.

پنج ویژگی(صفت) افراد کاریزماتیک:

۱- باهوش هستند    ۲- مثبت اندیش هستند    ۳- افراد فعالی هستند(در حوزه کاری و علاقه خود)    ۴- مقتدر هستند      ۵- معمولا هم افراد رهبر هستند(خیلی خوب می توانند بقیه را به سمتی که می خواهند هدایت کنند)

رابطه ی بین مخاطب و کاریزما:

به نظر من مخاطب در این رابطه مهم است. فرد کاریزماتیک روی همه یک تأثیر را ندارد و شاید بتوان گفت یک رابطه ی دو طرفه است.

انگیزاننده ها:

۱- انگیزه درونی      ۲- نگرش مثبت داشتن      ۳- دوستان     ۴- مطالعه

دوستان یک فرد کاریزماتیک:

به نظرم تفاوت هایی بین افراد کاریزماتیک با بقیه وجود دارد. احتمالا افراد کاریزماتیک باید ویژگی های خاصی را در افراد ببینند تا پیوند دوستی با آن ها برقرار کنند. به نظرم فقط به صِرف سرگرمی با کسی دوست نمی شوند.