Menu
نویسنده مطلب : مرضیه مصلی نژاد

مطلب مورد بحث:

گفتگو درباره کارتون: حیف که چوب کم آمد


کارتون چهارم: مرد و تابلو راهنما

خلق را تقلیدشان برباد داد      ای دو صد لعنت بر این تقلید باد
سرزمین‌های بکر و افق‌های کشف نشده که “علامت راهنما” ندارند. معمولاً، افتخار کشف این سرزمین‌ها برای آن فردی است که فقط با مدل ذهنی حاکم بر جمع و مدل ذهنی حداکثری، به وقایع و رویدادها چشم ندوخته است.
اینکه موفقیت و دستیابی به افق‌های جدید، گاهی جز در سایه شکستن مدل ذهنی فعلی و زیر پا گذاشتن قوانین و مقررات جاری اتفاق نمی‌افتد و عدم متابعت از مدل ذهنی حاضر و مدل ذهنی حداکثری افراد، چه‌بسا که ما را با سرزمین‌های جدیدی رهنمون شود.

ابهام، معمولاً باعث بروز و شکوفایی خلاقیت می‌شود. خلاقیت راهگشای رسیدن به افق‌های جدید و استفاده متفاوت از ابزار و وسایلِ دردسترس است. این مسئله، درنهایت منجر به ساختن راهی جدید حتی برای دنباله‌رویِ دیگران و تغییر مدل ذهنی آن‌ها هم می‌شود.