Menu
نویسنده مطلب : سعید حمیدی فرد

مطلب مورد بحث:

ارزش های سازمانی | چرا بیانیه ارزش های سازمانی تدوین می‌شود؟


ارزش های سازمان

۱- مشتری مداری
۲- مسئولیت پذیری
۳- خلاقیت و نوآوری
۴- رشد و یادگیری
۵- کار گروهی
۶- سختکوشی

سعی می کنم که ارزش ها در سازمان رعایت شود و هیچکدام کنار گذاشته نشود اما اگه خواسته باشم ارزشها را براساس اهمیت آنها لیست کنم به ترتیب زیر می باشد
۱- مسئولیت پذیری
۲- مشتری مداری
۳- رشد و یادگیری
۴- کار گروهی
۵- خلاقیت و نو آوری
۶- سختکوشی