- usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : مهدی تیموری

مطلب مورد بحث:

نرم افزارهای مدیریت پروژه برای پروژه های کوچک |‌ از Asana تا Trello و OneNote


الگوریتم های کدگذاری وجود دارند که در حد توان پردازشی رایانه های فعلی (و تا آینده قابل پیش بینی) برگشت پذیر نیستند (مانند SHA2). یعنی حتی اگر به اطلاعات کدگذاری شده دسترسی داشته باشید و بدانید از چه الگوریتم کدگذاری استفاده شده است باز هم نمی توانید بدون داشتن کلید به اطلاعات واقعی دسترسی داشته باشید.