Menu
نویسنده مطلب : zahra sharafi

مطلب مورد بحث:

نوشته و کتاب غیر داستانی چیست؟ (Non-fiction)


کتاب روانشناسی اعتراض
نوشته مانوئل جی اسمیت
ترجمه مهدی قراچه داغی
موضوع کتاب در باره تقویت مهارت جرات ورزی و قاطعیت و مهارت نه گفتن است. کتاب ترجمه روان و قابل قبولی داره
در فصول ابتدایی نویسنده بیشتر به دنبال ایجاد تغییرات شناختی و ذهنیت خواننده می باشد و در ادامه با مثالهای فراوان سعی در قابل فهم تر شدن موضوع برای خواننده شده است