- usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : مریم سلاطینی

مطلب مورد بحث:

شخصیت شناسی- ویلیام گلاسر، نظریه انتخاب، تفکر مالکانه و دام کنترل (۲)


سلام .مطلب عالی بود..تا انجایی که به یاد دارم .برخی از بستگان به خاطر باورهای مذهبی اجبار کرده بودند که اگر کسی می خخواهد به خانه شان برود جتما باید از پوشش چادر استفاده کند .خب بزرگتر ها که درجه اول بودند به خازر علاقه پذیرفتند.اما من و خیلی های دیگه که نسل بعدی بودند به این اجبار بی منطق و خود خواهانه بهایی ندادند.و زیر بار نرفتیم..و در ادامه تا جاییکه به یاد دارم سعی کردم دیگران رو تحت اجبار قرار ندهم .شاید هر از گاهی در حرفهام به جد روشی خاص رو از همکاران خواستم .اما باز هم نه به صورت احساس تملک.و از این بابت فکرم خیلی راحت می باشد.و در صورتی که دوباره با اجبارهای منطقی رو برو بشوم بدون اینکه فکرم رو ناراحت کنم خب سعی میکنم برخورد کمتر با اون افراد داشته باشم …معتقدم بجای اچبار کلامی بهتر هست که رفتار ادمها و منششون دوست داشتنی باشه تا دیگران از جان دل به اونها بگروند .روشهای قهری اصولا نتیجه کوتاه مدت دارند ولی در دراز مدت ناکار امدند.درمورد خودم هم در مواجه با دیگران نیز همین گونه می با شد..رفتار الگویی و خواسته منطقی توام با احترام متقابل .دیده شدن دیگران بسیار مهم می با شد
ضمن اینکه میدانم لزومی نداره طرف مقابلم صد در صد هم سو و هم فکر من باشد .ودلگیر نمیشوم ..