- usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : حسن حسین خانی

مطلب مورد بحث:

نکته هایی در مورد موفقیت که کمتر به ما می‌گویند


-آیا آنچه که انجام دادم مفیدترین و بهترین راهی بود که می توانستم بروم؟

-آیا استعداد واقعی همین کاری بود که انجام دادم؟ به عبارت بهتر آیا اگر استعدادهایم را طبقه بندی می کردم و فعالیت در زمینه های مرتبط با هرکدام را لیست می کردم، کاری که انجام دادم انتخاب بهینه ام بوده است؟ مثلاً هم ریاضیاتم و هم طبع شاعری ام خوب بوده ولی در کدامیک واقعاً توانمندتر بودم؟ و با کدامیک نهایتاً شادکامی بیشتری را تجربه می کردم؟

-آیا در انتخابم باید بیشتر جنبه مفید بودن اجتماعی را مد نظر قرار می دادم یا منفعت فردی را؟
-آیا با راهی که انتخاب کردم در حق عشق واقعی زندگی ام (یعنی آنچه که واقعاً برای آن خلق شده بودم) خیانت نکردم؟
-آیا این انتخاب واقعی خودم بود یا انتخابی برای رضایت عوامل دیگر زندگی ام؟