Menu
نویسنده مطلب : آفاق رحمانی

مطلب مورد بحث:

راهکارها را با توجه به محدوده اثر و افق زمانی آنها تحلیل کنید


نمونه ای از این موضوع در آشنایی با آموزه های جدید و تغییر و تحولاتی است که برای فرد آموزش گیرنده اتفاق خواهد افتاد. جهت توضیح در مثالی با دامنه مشترک بین خوانندگان اینگونه میشود تشریح کرد:

ابتدای کشف هر نوع افق زنده و ملموسی که به اهداف فردی و اجتماعی ما همسویی و قرابت داشته و انگیزه افراد را برای نیل به مقاصد وی فراهمتر می کنه، معمولا با این نگاه آغاز میشه که آیا مجموعه ای از افراد در راه آموختن این آموزه ها و در اینجا مثلا اعضای متمم، به من در این موضوع یا آن مشکل خاص چگونه می توانند با ارایه نظرها کمک کنند و از خود کاربرد آموزه ها را بصورت عینی و فیزیکی در عملیات روزمره زندگی خواهد پرسید و از آنجایی که ترازوی سود و زیان پیش از کیفیت سنجی در صرف نمودن زمان به هرکاری مورد استفاده قرار خواهد گرفت او به این موضوع خواهد اندیشید که خود متمم چگونه با دروس خود خواهد توانست مرا آگاهتر و کاربرد این آگاهی را به عینه در زندگی من به ابزاری کارآمد تبدیل نماید، چه پارامترهایی را از استانداردها به من خواهد داد و از چه فرایندهایی در تصمیم گیری می توانند به کمک من شتافته و مرا نسبت به وقت و بودجه ای که به این دروس تخصیص داده ام یاری نمایند، آیا اعضای متمم هم در بازه ای از همین مدت زمانی که من در نظر دارم به اهدافی که من تعریف کرده ام دست می یافتند؟

آیا این اهداف برای بهبود وضع من مفید است یا با مطرح کردن آن در کامنتهای مربوط به این موضوعات، چالش دیگران را برانگیخته خواهد شد و این تشویقی در استمداد به رسیدگی به مشکل من خواهد بود و آیا برای من و دیگران، همیشه این چالش ها سود و یا زیان هدر رفتن زمان را در پی خواهد داشت یا اصولا این آموزه ها به عنوان پیشنهادی در برابر چندین راهکار دیگری که من به آنها می اندیشم، نوعی انتخاب به میل من محسوب خواهد شد.

او به مرور از خود خواهد پرسید آیا راه حل های پیشنهاد شده و افقی که در دروس پیش پای من قرار داده شده و حتی نظر من و دیگران، فقط برای شرایط و امور اداری و مدیریت شغلی مناسب است یا در امور زندگی و خانواده نیز بازخورد کافی  داشته و اجرایی است.
آیا اینکه برخی عوامل در دروس و سایر عوامل اثرگذار بر مشکل و راههای حل آن و پیشتر از همه، طرز تفهیم و تشریح سوالات برای من و دیگران، ((حالا)) اینگونه هست و به مرور تغییر خواهد کرد یا همیشه وضع به همین منوال بوده و هر درس بک آیت همیشگی است گو اینکه در عصر جدید هر فردی، هر روز به سنگری جدید در مواجهه با مشکل نیازمند خواهد بود و آیا  بومی سازی استراتژی ها در استانداردها وارد نشده و ارزش ها را تحت شعاع قرار نداده و معیارها و هنجارها را رعایت نموده و یا محدوده اثر راه حل ها با بومی سازی به نابسامانی رسیده و وقت و اطلاعات بیشتری در سایر شاخه ها و ابزارهای شناسایی در متمم مورد نیاز هست که باید آموخته شود

بعد از مدتی که فرد در کنه آموزه ها به چالش درونی بیشتری رسید و به نوعی از بازنگری بهتر بر رفتار شخصی دست یافته و نیز طریقه نمره دهی به خود و سایر اعضاء را بهتر تحلیل نموده، زاویه دید بهتری نسبت به ارزش گزاری بر آموخته های خود خواهد یافت و اگر مبالغه نباشه، شاید به اثر اول که افق اثر زمانی است، بعد از اثر دوم که محدوده اثر راه حل است، دست پیدا کنه.

در این پیشرفت او از خود خواهد پرسید آیا فقط من هستم که به این راهنمایی ها و چرایی ها و تجدید نظرها و هنجارسازی ها نیازمندم یا دیگران هم مثل من همین نیاز را دارند .
در اینجا او با نگاهی به نظرات و تعداد لایک ها به تخمینی از افراد واجد شرایط پی برده و در جریانی هماهنگ تر جدای ترس های معمول در پاسخدهی به تمرینات و با استعانت از اصل تجارب و آموخته های خود که با عمل عجین شده، پاسخ های ملموستری خواهد داد، به روحیه جمعی اشراف بیشتری خواهد یافت و دیدگاههای جمعی و فردی را در مواجهه با موضوعات تمیز خواهد داد.