Menu
نویسنده مطلب : نیما ظهیریان

مطلب مورد بحث:

پرورش استعدادها - داشته های من چیست؟


در نگاهی به داشته های من، آنچه بیشتر به ذهن و خاطرم می آید مطالب ذیل است که مینویسم :
از آن زمان که این من را شناختم دانستم که حافظه بسیار خوبی دارم ، به ویژه در به خاطر سپردن اعداد و شماره تلفنها و شماره حساب و این اواخر شماره کارت بانکی که در خریدهای آنلاین بسیار به دردم می خورد. در خواندن مطالب و زمان مطالعه اگر لازم باشد که موضوعی را حفظ نمایم متن با تصویر آن صفحه از کتاب یا جزوه یا صفحه سایت در یادم می ماند و به همین سبب و بسیاری از اسباب دیگر می دانم که داشته بسیار خوبی در تجسم و تصور دارا می باشم . یکی ازبزرگترین رویاهایم نویسندگی است و اینکه بتوانم با نگارش کتابی نام خود را جاودان سازم ، چرا که توانایی خوبی در نوشتن دارم . در بسیاری از جلسات هنگام مذاکره و بحث متن صورتجلسه در ذهنم نقش می بندد و حتی مصوبات را نیز در همان لحظه و ذهنی تنظیم می کنم و اغلب وقتی برای ثبت متن قرائت میکنم حاضرین گمان می کنند که متن را از قبل جلسه و فکر شده همراه خود داشته ام ، غافل از اینکه در همان لحظه و فی البداهه بوده است . اگر امروز مرا با شخصی در حال بحث ومجادله شدید و شاید نزدیک به درگیری فیزیکی دیدید ، اگر فردا ما را در حال شوخی باهم مشاهده کردید تعجب نکنید . چرا که علیرغم خشم آنی توانایی فراموشی بدی ها را دارم و بسیاری از مواقع مورد اعتراض همسر و دوستان واقع می شوم که : تو چطور می توانی با این آدمی که به تو بدی کرده بازهم تعامل کنی و کار مشترک انجام دهی ؟ ولی باورم این است که فرصتها بسیار کوتاه و زودگذرتر از آن هستند که با بدی های بچگانه اشخاص ،آنها را از دست بدهیم . در مباحث  جلسات و مذاکرات اگر لازم باشد حرفم را به کرسی می نشانم و اقناع گر قابلی هستم .در اداره سازمان و آنچه که مسئولیتش با من است هیچ ابایی از اتخاذ تصمیمات سخت و مخالف با عواطف و مکنونات قلبیم ندارم و اغلب از این حیث مورد تعجب دوستان واقع می شوم . پس در اتخاذ تصمیم مصمم وانتخابگرتوانایی هستم . داشتن دوستان خوب را عاملی برای ارتقا توانایی می دانم و از ایجاد دوستی مبتنی بر تعقل و روابط پایدار استقبال می کنم. صریح  وبی پرده سخن گفتن از جمله ویژگی های من است هرچند در بسیاری از موارد به ضررم منتهی می شود چرا که ما ایرانی ها  بیشتر از کسانی که در لفافه سخن می گویند خوشمان می آید و من از این کار گریزانم . عاشق پذیرفتن مسئولیتهای سختی هستم که شاید دیگران اراده وتوان انجام آن را نداشته باشند و اگر جایی احساس کنم که سیاهی لشگر هستم در ترک آن تردید به خود راه نمی دهم .