Menu
نویسنده مطلب : علیرضا امینی نائینی

مطلب مورد بحث:

ساختار شخصیت | سه حالت شخصیتی کودک، بالغ، والد


نکته قشنگ این بود که آدمی واقف است که در وضعیت کودک یا والد قضاتگر یا حاکم وجود دارد و می داند جایگاه اش در لحظه چیست اما بسیار حیاتی است که وضعیت بالغ را در همه جا داشته باشد و اگر احساسی بر او غلبه کند؛ یک بالغ کودک رفتار باشد.

به زبان ساده تر، کنترل و مدیریت جایگاه در هر لحظه بسیار حائز اهمیت است.

برای مانیتور کردن آن هم، شگردهای فراوانی هم وجود دارد اعم از اینکه ” عواقب کار رو با خودش مرور کنه ” یا “خودش رو در هیئت طرف مقابل ببیند و همدلی کند” یا …