Menu
نویسنده مطلب : کبرا حسینی

مطلب مورد بحث:

همیشه نمی‌توان از مطالعات آماری، نظریه های علمی استخراج کرد


مثال همبستگی: وجود چتر در داخل ماشین‌هایی که در روزهای بارانی تصادف کرده‌اند.
مثال علت: ماشین بنزین ندارد و روشن نمی‌شود.
باور غلط به اتکای آمار:
گفته می‌شود خشونت در جهان از گذشته بیشتر شده است چون هر روز اخبار تلخ زیادی می‌شنویم اما بررسی‌های علمی و دقیق، این باور را رد می‌کند.