Menu
نویسنده مطلب : علیرضا امیری

مطلب مورد بحث:

چمدانی از دروغ


بنظر من «واقعیت» هم میتونه یه دروغ باشه.  واقعیت های حقیر و کوچک خودشون یک دروغند  که تا «حقیقت»های بزرگ فاصله دارن.

فاصله ی – آن چیزی که در واقعیت هست تا آن چیزی که در حقیقت باید باشد جایی است که ما انسانها زندگی میکنیم،

جایی است که گاه خودخواسته به سمت واقعیت می آییم و گاه ناخواسته به سمت حقیقت میرویم.

با این حال؛

حقیقت گاه چنان تلخ است که آرزو میکنی ای کاش حقیقتی وجود نمی داشت”