Menu
نویسنده مطلب : علی رسولی*

مطلب مورد بحث:

موضوعات مورد علاقه مردم در اینترنت و شبکه های اجتماعی


فکر می کنم خاطره نویسی روزانه و خاطره گویی می تواند به تقویت مهارت داستان نویسی ما کمک کند. مخصوصا اگر تلاش کنیم خاطراتمان را با جزئیات بیشتر و بصورت ملموس تری بنویسیم، تاثیر آن بیشتر خواهد بود. سعی در بیان جزئیاتی مثل توصیف فضا، شخصیت ها و احساسات باعث می شود که در طول روز توجه بیشتری به این المان ها داشته باشیم و فضاها و شخصیت های بیشتری در ذهنمان شکل بگیرند که می توانیم از آن ها بعنوان ماده خام داستان نویسی استفاده کنیم.

به نظر من، چه بعنوان یک شرکت و چه بعنوان یک فرد، مهارت داشتن در داستان گویی برای تاثیرگذاری بر دیگران ضروری است. ما انسان ها چه در هزاران سال پیش که دور آتش می نشستیم و چه در دوران کودکیمان با داستان گویی سروکار داشته ایم و مغزمان برای شنیدن، بخاطر سپردن و تعریف کردن داستان ها سیم کشی شده است. ما در مواجهه با رویدادهای مختلف زندگیمان، سعی می کنیم آن ها را در بستر یک داستان به هم مربوط کنیم و به آن ها معنا بدهیم و حتی سعی می کنیم بدینوسیله آینده اتفاقات را پیش بینی کنیم. کسانی که فقط بلدند یک نوع داستان از اتفاقات بیرونی برای خودشان بسازند، ناچار به زندگی در چارچوب همان داستان خواهند بود.