Menu
نویسنده مطلب : یاسین اسفندیار

مطلب مورد بحث:

هر یک از اینها از کدام سیاره آمده‌اند؟


سلام هبه متممی های عزیز

 

اگر رباتها مربع شکل هستند از سیاره بتا آمدند مگر یکی که رنگ خاکستری دارد.

اگر رباتها دایره شکل هستند از سیاره آلفا امده اند مگر یکی که رنگ خاکستری دارد.

درنهایت داشتن رنگ خاکستری در رباتهای دایره ای یعنی بتاست.در غیر این صورت آلفاست.

و داشتن رنگ خاکستری در رباتهای مربعی یعنی الفاست و در غیر این صورت بتاست.

 

بخش دوم) در اول به این نتیجه رسیدم که؛

رنگ های ربات های سیاره بتا ، تلفیقی از رنگ های ربابتهای سیاره الفا هستند

بعنوان مثال: اگر یکی از رباتهای سیاره بتا  قرمز و خاکستری است.

مطمئن باش که این دو رنگ در دو ربات سیاره آلفا نیز یافت می شود.

ولی با این روش نمیتوان با دیدن یک رباط تشخیص داد.

پس باید تمایزی دیگر را جستجو کرد.

تعداد مربع و دایره ای ها در دو سیاره نظرم رو جلب کرد. ربات بتا ۳تا مربع و یکی دایره دارد و ربات آلفا ۳ تا دایره و یکی مربع دارد