Menu
نویسنده مطلب : مریم مرزبان

مطلب مورد بحث:

سریع‌تر رفتن، الزاماً ما را زودتر به هدف و مقصد نمی‌رساند


این جمله مطالب مطرح شده در درس ویژگیهای برنامه ریزی موفق را در ذهنم تداعی کرد. تازمانیکه من ظرفیتها و توانایی های خودم را نشناسم، اقدام هایی که برای رسیدن به هدفی که تعریف کرده ام را ندانم، شاخص هایی برای بررسی عملکردم در مسیری که در حال طی کردن آن هستم نداشته باشم دچار یک دور باطل خواهم بود.