Menu
نویسنده مطلب : نوشین

مطلب مورد بحث:

عادتهای کوچک مدیران موفق


نظرات شخصی من در ادامه متن بالا :

-رعایت حریم با کارمندان :  صمیمیت بیش از اندازه و همینطور فاصله بیش از اندازه با کارمندان نظم سازمان را بهم می ریزد .

– کنترل احساسات :  در زمان خشم و ناراحتی و همینطور خوشحالی ، مدیران باید کنترلی بیش از سایر کارمندان بر احساسات خود داشته باشد و انتقال این احساسات به صورت حساب شده تر و در زمان و جایگاه مناسب آن صورت گیرد .

– اهمیت دادن به وعده ها : مدیران در قبال تعهداتشان بیش از سایر کارمندان مسؤلند و فراموش کردن وعده ها (حتی قرار یک صحبت چند دقیقه ای با کارمندان ) منجر به دلسرد شدن  افراد می گردد.

– فعالیت پیوسته  نیروها  : در سازمان ها زمان هایی هست که برخی از کارمندان کار محول شده در آن مقطع را انجام داده اند و برای مدتی (‌چند روزیا هفته ) ظاهرا کاری برای انجام دادن ندارند . بیکار ماندن مقطعی کارمندان شروع رکود و کاهلی در سازمان است و جلوگیری از پیش آمدن این وضعیت از وظایف مدیران .