Menu
نویسنده مطلب : ابوذر تراز

مطلب مورد بحث:

کامودیتی یا کالای اولیه چیست؟


به طور کلی می توان گفت صنعت بسته بندی  و بالطبع برندسازی سهم بسزایی در دور کردن محصولات مصرفی از کامودیتی بودن داشته مثال هایش هم  کم نیستند چای برنج حبوبات خشکبار  و حتی لبنیات

و  بسته های اینترنتی نیزمثال بارزی هستندکه این روز ها با توجه افزایش رقابت از یک سو و افزایش نظارت سازمان تنظیم مقررات هرروز به سمت Commoditize   پیش می روند