- usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : یوسف خوشنام

مطلب مورد بحث:

کیفیت زندگی کاری چیست و چگونه بهبود پیدا می‌کند؟


سلام  و وقت بخیر

– همکار خدماتی داشتم که پدرش کشاورز بود. یک روز در ساعت های اولیه صبح  یک روز زمستانی  دیدم که در آبدارخانه برای تمام همکارن شلغم پخته و اول صبح به همراه چایی، شلغم داغ را هم سرو می کند.  این موضوع و شروع بهانه ای شد تا هر از گاهی شاید هر یکی دو ماه یک بار، همکارانم در فضایی غیر رسمی دور هم بنشینند و صحبت کنند با  صرف کردن یک پیاله آش رشته یا حلیم یا یک کیک و چای و … در سایر واحدهای سازمان نیز کم و بیش این روال ایجاد یک فضای غیر رسمی برای گپ و گفتگو ایجاد شده است.

– تشکیل کارگروهی به عنوان مشاوران جوان و از سوی  دیگر مشاوران پیشکسوت، فضای متفاوتی را در شرکت برای مشارکت در تصمیم سازی فراهم آورد.  در اولی همکارانی که سابقه کاری کمتر از ۵ سال دارند عضو هستند و در دومی همکارانی که در شرف بازنشستگی اند و یا اخیرا بازنشسته شده اند، حضور دارند.   در کارگروه اول همکاران جوان تر به نوعی آموزش های مهارت هایی مدیریتی را غیر مستقیم می بینند و در دومی به تجربه و نظر پیشکسوت ها ارج نهاده می شود.

– پس از بازنشستگی دغدغه هایی برای همکاران وجود داشت، برای سر و سامان دادن به این شرایط نظام نامه ای تدوین شد.

— حضور در ساعت ۷ صبح برای برخی از همکاران مخصوصا آنهایی که فرزند خردسال دارند، سخت بود که با شناوری محدود ساعت کار این مشکل مرتفع شد.

و اما پیشنهادها برای آینده:

– ایجاد نظام مدیریت عملکرد کارکنان تا هر کس متناسب با کارآیی و بهره وری خود پاداش و حقوق بگبرد

– ایجاد نظام پیشنهادها  تا مشارکت کارکنان در تصمیم سازی ها توسعه یابد.

– به روز رسانی برنامه راهبردی و تسری آن در سطوح کارشناسی  سازمان به نحوی که همراه با اهداف سازمانی، اهداف اشخاص نیز تا حد امکان پوشش داده شود