Menu
نویسنده مطلب : حسن کشاورز فضل

مطلب مورد بحث:

طراحی سیستم فروش - درس 10: کاربرد سیستم OC


با سلام

۱- آرایشگاه : که با توجه به رضایت مشتریان و مراجعه بعدی می تواند نقش فروشنده به عنوان نقش تاثیر گذار بر خروجی کار مطرح باشد

۲- فروش محصولات تند فروش که نقش فروشنده و ارتباط آن با مغازه دار می تواند در فروش اثر مستقیم داشته باشد

۳- فروش محصولات آرایشی و بهداشتی که توصیه  فروشنده به خریدار معمولا پررنگ است

در سه سیستم بالا نقش فروشنده و الاستیسته سیستم فروش معمولا بالا است و با توجه به حجم خرید و تکرار خرید می تواند به  سیستم های خروجی محور نزدیک تر باشد البته اگر سیستم پاداش فروش بر هیمن اساس تعریف شده باشد