Menu
نویسنده مطلب : سیدامیرحسین بهبهانی

مطلب مورد بحث:

ارزش و ارزش آفرینی در کسب و کار (نقشه راه درس)


اینکه گفته میشودکالا یا خدمت جدید در بحث ارزش آفرینی صحیح است با در نظر گرفتن تفکر سیستمی ومباحث نوآوری وخلاقیت بنظرمن هرعملی که سبب افزایش بهره وری شامل کارایی واثربخشی سیستم گردد خودعضوی از زنجیره ارزش می باشد توجه داریم که از نو آوری هانه فقط برای ارضاء نیازها استفاده گردیده  بلکه خواست ها وآرزوها در آن دخیل بوده مثال واضح آن گوشی های اولیه نوکیا بودکه نیاز تماس  وارتباط را برطرف میکردولی به دلیل اینکه از سیستم ها نرم افزاری  پیشرفته استفاده نکرد نتوانست بسیاری از خواست های جدید مشتریان را برطرف کند وگوشی های اپل وسامسونگ جای آنرا گرفتندازهنرهای بازارسازان این است که  بااستفاده ازعملیات ترفیع با بازار سازی خواست های دیگران را به عنوان نیاز به شما بقبو لانند وارزش جدید خلق نمایندبسیاری از اپ ها وافزونه ها مصداق بارز این مسئله هستند.