Menu
نویسنده مطلب : رضا شادامروز

مطلب مورد بحث:

تحلیل رفتار - عطش و گرسنگی برای محرک های حسی


محیط کار من دفتری است و با رایانه ارتباط تنگاتنگ دارد

۱- بینایی چون مداوم پای سیستم نشستم و صفحات رنگارنگ چشم مرا نوازش می دهند

۲-شنوایی زیرا من برای رفع خستگی یا تمرکز از فایلهای صوتی استفاده می کنم

۳-لامسه چون تایپ میکنم تا حدودی تحریکهای حسی انجام می شود

۴-چشایی در طی روز من چایی و قهوه زیاد می خورم هر چند تکراری

۵-بویایی تقریبا گرسنه مانده چون بجز صبح که ادوکلن می زنم تحریک بویایی خاصی را تجربه نمی کنم

برای میرواکشن امروز در مسیر بازگشت از جلوی خانه ای رد می شوم که از دیوار آن بوته گل یاس خودنمایی می کند که مکث می کنم و آن را بو می کنم