Menu
نویسنده مطلب : میترا

مطلب مورد بحث:

نگاهی دقیق‌تر به واژه‌ی سرمایه


پول: فیزیکی و ارزش مادی دارد، بطور قراردادی توسط انساننها تعریف و ارزش گذاری می شود. ابزار خرید وفروش است. ارزش مادی  لحظه ای دارد

مال: فیزیکی و ارزش مادی دارد . البته گاهی اوقات ارزش معنوی هم دارد، مثل خانه پدری که هم ارزش مادی خود را بر اساس اقتصادی دارد و هم یادآور خاطرات گذشته  و نزدیکان است. قابلیت خرید و فروش دارد. ارزش مادی  لحظه ای دارد.

دارایی: پول و مال زیرمجموعه ای از دارایی هستند.هر چیزی که به نوعی تعلق به شخص پیدا کند در زمره دارایی ها گنجانده می شود.جنبه مادی بودن دارایی پررنگ تر است.

ثروت:فیزیکی و غیر فیزیکی است  و می تواند ارزش مادی و معنوی داشته باشد. جنبه مادی و یا معنوی آن می تواند پررنگ و غالب باشد.

سرمایه:فیزیکی و غیر فیزیکی است  و ارزش مادی و معنوی دارد. می تواند در لحظه حال ارزش چندانی نداشته باشد ولی در اینده ارزش آفرین است.