Menu
نویسنده مطلب : افسانه

مطلب مورد بحث:

نکته هایی در مورد موفقیت که کمتر به ما می‌گویند


آیا دکتری بخوانم، مهاجرت کنم یا چون اغلب دوستانم این کار را کرده اند من هم آن را یک هدف می بینم؟

آیا در محیط کار با همکارانم دوست هم باشم یا اینکه دوست بودن با همکار با کار کردن سازگار نیست و دوستی باعث می شود تا در برخی از موارد کاری کیفیت و یا قوانین کاری مراعات نشوند؟

آیا زندگی کردن دریک محل مرغوب نیاز من هست و یا اینکه قضاوت دیگران برای این مورد آن را یکی از نیازها در می‌آورد؟

آیا رفتاری که مخالف رای جامعه است درسته و یا اینکه آدم anti social تلقی می شه؟ چقدر رای و نظرم رو می تونم دنبال کنم؟