Menu
نویسنده مطلب : ندا محمدی

مطلب مورد بحث:

فهرست ای کاش‌ها (حسرت‌ها و پشیمانی‌ها)


ای کاش برای گفتن پیام های محبت آمیز به دیگران منتظر یک فرصت مناسب نمی ماندم و در اولین فرصت به آن ها میگفتم که چقدر دوستشان دارم و فکر نمی کردم که آن ها از رفتارهایم خود متوجه شده اند که دوستشان دارم .

شاید روزی برسد که دیگر خیلی دیر شده باشد و فرصت جبرانی نمانده باشد.