Menu
نویسنده مطلب : علیرضا سلیمانی فر

مطلب مورد بحث:

مذاکره تجاری | مهارتهای ضروری برای یک مذاکره کننده حرفه ای


یکی از تجربیاتی که خودم در زمینه حوزه های عمومی دارم، در مذاکره با یک فرد ژاپنی بود. او شخص کمتر اجتماعی بود و زیاد حاضر به صحبت نمی شد اما علاقه من به انیمه های ژاپنی، بابی را برای من درمقابل او گشود که در ابتدا توانستم صحبت های غیر کاری با او داشته باشم و همچنین با استفاده از صمیمیت و ارتباطی که با او گرفتم توانستم مذاکرات را با او رهبری و هدایت کنم.