Menu
نویسنده مطلب : چراغی

مطلب مورد بحث:

تفاوت کالا و خدمت در چیست؟


همانطور که در متن درس ارائه شد در برخی مواقع تفکیک کالا و خدمات و تشخیص مرز آنها امکان ندارد و هر دو با هم و برای تکمیل یکدیگر و رسیدن به یک هدف ارائه می شوند.
علاوه بر تقسیم بندی های که در درس ارائه شده است ،شاید بتوان موارد زیر را هم بررسی کرد:
-خدمات تا وقتی توسط شخص یا شرکتی پشتیبانی می شوند در دسته بندی خدمات هستند ولی اگر بدون پشتیبانی باشد ،دیگر خدمات نیستند و می توان آنها را کالا در نظر گرفت .مثل بسته های نرم افزاری. در واقع برخی خدمات قابل تبدیل شدن به کالا هستند. وقتی کلاس درس آموزشی یا سمیناری، بصورت سی دی بفروش می رسدبه عنوان نمونه ای از کالا در نظر گرفت.
کمیت و کیفیت خدمات ارائه شده را می توان در هنگام ارا ئه بصورت لحظه ای کم یا زیاد نمود ولی در مورد کالا این کار امکان پذیر نیست و کمیت و کیفیت یک کالا از خصوصیات ثابت آن هستند.
برخی خدمات را می توان یکبار تولید و بارها آن در قالب خدمات ارائه دارد یا همزمان یه بصورت جداگانه ولی این عمل در مورد کالا امکانپذیر نیست.