Menu
نویسنده مطلب : امین

مطلب مورد بحث:

بازاریابی محتوا چیست؟ | نکاتی پیش از آغاز آموزش بازاریابی محتوا


به نظرم محتوای تولیدی برای بازاریابی محصول مان در حقیقت نقش واسطه ای باارزش را بصورت هدفمند بین ما و مشتری بازی می کند ومخاطب را درگیر ما می کند و ازطرفی  در قرن ۲۱ که به قول بیل گیتس قرن اطلاعات است یکجورایی نیاز به اطلاعات مشتری قرن ۲۱ (حالا بسته به حوزه ی تخصصی مشتری) را ارضا می کند.