Menu
نویسنده مطلب : سمیرا

مطلب مورد بحث:

استعاره مفهومی چیست و چه کاربردی دارد؟


نوشتن، آشپزی کردن است.

برای نوشتن به کلمات و ابزارها نیاز داریم و برای آشپزی کردن به موادخام و وسایل آشپزی.

نظر دیگران در مورد نتیجه نهایی هرکدام از آنها، به سلیقه شخصی آن ها بستگی دارد.

بیشتر نوشتن به بهتر نوشتن منجر می شود و بیشتر آشپری کردن به بهتر آشپزی کردن.

برای بهتر نوشتن، به نوشته های دیگران سر می زنیم و برای بهتر آشپزی کردن از غذاهای و روش های دیگران الهام می گیریم.

هر دو الگوها و روش های ضابطه مند دارند اما خلاقیت و نوآوری هم در بهتر شدن آنها تاثیرگذار است.

همانطور که در نوشتن، سبک و قالبهای گوناگون داریم در آشپزی هم، روش ها و سبک های مختلفی برای طبخ داریم.

هر دو هم می توانند به عنوان شغل تلقی شوند و هم به عنوان تفریتفریح و تفنن.