Menu
نویسنده مطلب : حمید محبی

مطلب مورد بحث:

پرورش استعدادها | استعدادیابی پیشرفته


سلام دوستان

در بعضی از حوزه ها ما شکست میخوریم اما به طور مطلق اسم آن را نمی توان شکست گذاشت در واقع میخواهم بگویم در ذات هر مشکل وشکستی در مسیرموفقیت یک فرصتی است و این ما هستیم که با توجه به آگاهی خودمان از این فرصت ها در جهت سازندگی استفاده میکنیم. میتوان شکست خورد اما آسیب ندید به شرطی که افکار مهربانی را جایگزین افکار منفی کنیم و خود را با دیگران مقایسه نکنیم ،تنها اندیشه های ما هستند که می توانند ما را از دور خارج کنند. خود را فقط با خود مقایسه کنید زیرا استعداد ها و مهارت ها گوناگونی در افراد وجود دارد. در شکست ها یا بهتر بگویم در فرصت ها برای ضعف هایمان تلاش کنیم تابا امید و انگیزه و با دید فرصت نه شکست مسیر را ادامه دهیم من خودم در همین مسیرم و متوجه شدم گاهی در مسیری وارد میشوی که به یک چند راهی منتهی میشود.برقرار باشید.