محمدرضا زمانی - ده مرد و یک شلوار usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : محمدرضا زمانی

مطلب مورد بحث:

ده مرد و یک شلوار


سلام

نقاشی های جالبی بودند و این مفاهیم رو برای من تداعی کردند:

۱. نبود رهبری قدرتمند در تیم و سازمان

٢. “دستهای بسته امروز ما، عموما حاصل کارهایی است که دیروز با دست باز انجام داده ایم”

٣. مدل ذهنی نامتناسب با شرایط موجود

 

راستی، من با کاریکاتور دو بیشتر ارتباط برقرار کردم.