Menu
نویسنده مطلب : مرضیه عسگری نوری

مطلب مورد بحث:

استعدادیابی: تسلط بر انگشتان


برخی از دانشمندان علوم زیستی معتقدند که در طول مراحل تکوین و تکامل جانداران، upright شدن انسان که موجب شد بتواند از دست به ویژه انگشتان خود استفاده کند، در ایجاد پتانسیل های ذهنی و جسمی جدید و فراتر از گونه های پیش از خود تاثیر گذار بوده.

اما پاسخ سوال:

– نوازندگان آلات موسیقی، برخی با استفاده از ابزار و برخی بدون آن

– فعالین در صنایع دستی نظیر قلم زنی، سرمه دوزی و … معمولا با استفاده از ابزار

فکر میکنم کسی که این استعداد رو نداشته باشه یا تلاشی در جهت پرورش اون نداشته باشه عملا به توفیق خاصی نخواهد رسید.