- usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : رحیمه سودمند

مطلب مورد بحث:

درباره تناسب شاخه و ریشه


فکر مى کنم مشکل ما انسان ها این است که درختان را الگوى خود قرار ندادیم . آنقدر مست اشرف مخلوقات بودن خودمان هستیم که از چیز هاى کوچک اطرافمان غافلیم . عمرى را به دوندگى مى گذرانیم  اما از قرار دادن زمانى براى فکر کردن و خلوت با خود عاجزیم . اینکه لحظه اى بایستیم و ببینیم ریشه هاى چه کسى در خاک به ریشه هاى ما نزدیک تر است است  این که صداى ما با صداى چه کسى آشناتر است .