- usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : رحیمه سودمند

مطلب مورد بحث:

داستان گرگها: تنها داستان واقعی زندگی


قسمتى از کتاب روانشناسى و دین  اثر کارل گوستاو یونگ:

گفته اند که انسان در برابر همنوع خود گرگ است . این نکته هر چند تلخ است ولى همواره حقیقت داشته است. انسان در واقع حق دارد که از این نیروهاى غیر شخصى که در ناخود آگاه  او هستند بترسد . ما با خاطرى آسوده از وجود این نیروها غافل هستیم ، زیرا مادام که در وضع عادى به سر مى بریم این نیروها هیچ وقت در روابط شخصى ما ظاهر نمى شوند .

 

در ادامه هم توضیح مى دهد که این خصیصه وقتى انسان در یک جمع و توده قرار میگیرد خود را نشان مى دهد .