Menu
نویسنده مطلب : حمید طهماسبی

مطلب مورد بحث:

گوگل می‌گوید استخراج اطلاعات حقوق زنان برای‌مان گران است


این مطلب، درس بزرگی برای ما دارد

برای ما که فکر می کنیم از ابتدای کارهایمان باید همه چیز قاعده مند، اصولی، قانونی، براساس تکنولوژی و مدیریت روز دنیا باشد.

به ما ثابت می کند که درست نیست. زمانی که بزرگ باشی و ثروتمند نیز قواعد برای شما به شکل دیگری خواهد شد.

شاید گوگل برای ارائه ندادن این حقوق ها جریمه سنگینی شود. خودش هم می داند

ولی وجهه خود را بیشتر حفظ می کند تا اینکه لیست را بدهد و در پرونده خود نکته منفی مانند “عدم رعایت حقوق مساوی بین مرد و زن” را داشته باشد.