Menu
نویسنده مطلب : شتایی

مطلب مورد بحث:

ارزش‌های شما در کار و زندگی چه هستند؟ (سلسله مراتب ارزشها)


در پی بی ارزش شدن توان پول، بجای سرمایه گذاری بیش از نیاز در مسکن یا سکه، کماکان پولم را فعلا در بانک نگه داشتم. دلایلم این بود.

– نقدپذیری اهمیت دارد و اگر احتیاج داشتم ممکن است به مشکل بخورم. این آرامش خاطر را ازمن می گیرد.

-حفظ رفاه کنونی برایم مهمتر است. حتی اگر ازسرمایه مصرف کنم. مگر طول عمر انسان چقدر است؟

-اگر امکانی پیش بیاید، بجای سرمایه گذاری در مسکن، ترجیح می دهم در راه اندازی کسب و کار یا یادگیری سرمایه گذاری کنم. این سرمایه گذاری برایم ارزش بیشتری دارد. البته باید شرایط آن فراهم شود.