Menu
نویسنده مطلب : مهتا مستوفی راد

مطلب مورد بحث:

پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت


برای افزایش عزت نفس:

می توانم از یک رویداد نتیجه گیری و تفسیر در ذهن خودم نکنم

یادبگیرم در حال زندگی کنم.

گفتگوهای درون خودم را کم کنم.

خواسته های قابل برآورده شدن برای خودم بگذاریم.

مسئولیت کارهایم را بپذیم

خوشحالی و ناراحتی ام را وابسته به کسانی که دوستشان دارم نبینم

برای راضی نگه داشتن اطرافیانم چارچوب های زندگی ام را از تغییر ندهم.

برای خوشحالی کس دیگر از کیشه عزت نفسم خرج نکنم

یاد بگیرم که کنترل بیشتری روی قدرت های خودم داشته باشم.

یاد بگیرم کمتر نتیجه گیری کنم.