Menu
نویسنده مطلب : زهره

مطلب مورد بحث:

مدل کوه یخ در تفکر سیستمی | آیا به تفاوت رویداد و روند توجه دارید؟


از انجایی که تفکر سیستمی میگوید هیچ چیز مهم تر نیست و همه چیز مهم هست. به نظرم در رابطه با بحث رویددها و روندها هم به همین شکل هست .

در کل  در سیستمی فکر کردن  اگر سیستمها را با توجه به رویدادها و روندها بررسی کنیم  انگار موفق تر خواهیم بود.رویدادها مثل یک الارم  هستند ، که اگر  نشانه های خوب یا بدی در سیستم باشد به ما هشدار میدهد و ما از اینجا میتوانیم عیوب یا سلامت سیستمها را متوجه شویم و اگر سیستمی عیبی دارد،سریع تر اقدام شود .

رویداد یک سوالی که برای ما ایجاد میکند این است که چرا به اینجا رسیدیم ؟