Menu
نویسنده مطلب : فروغ حق پرس

مطلب مورد بحث:

نقش موتور محرک در کار تیمی


وجود این نقش در هر تیمی ضروری است. به نظرم باید هد های هر دپارتمان و مدیران شرکت ها، تا حدودی این نقش را در خود داشته باشند تا سایر افراد به خوبی کار را پیش ببرند، درسته که باید با احساس بود و شرایط نیرو و منابع انسانی را درک کرد اما این جدیتی که در نقش موتور محرک هست همیشه باید باشد اما لزومی ندارد همیشه این ویژگی بروز پیدا کند.