Menu
نویسنده مطلب : سینگری عادل

مطلب مورد بحث:

آشنایی با اجزای سیستم کنترل


یک مرکز جراحی

شاخص های

۱ تعداد جراحی های زیبایی در ماه

۲ تعداذ کل جراحی های انجا م شده در ماه

۳ مبلغ دریافتی از سازمان های بیمه گر

۴ مبلغ دریافت نقدیاز بیماران

۵ مقدار داروی بیهوشی مصرف شده در ماه

 

شاخص ۲ با هدف ۵۰۰ بیمار در ماه. طبق گزارش  واحد  حسابداری ۱۵۰ بیمار در ماه جراحی میشود

و باید مدیر مرکز جهت ترغیب جراحان   به ارجاع بیمار  اقدام کند