- usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : سجاد سلیمانی

مطلب مورد بحث:

استریوتایپ یا تفکر قالبی: معتقد به آن هستید یا قربانی آن؟


من قربانی استریوتایپ های کارمند، شهرستانی، مجــرد بودن! هستم و قضاوت های نادرستی که بوده و شده و هست.

درباره سوال دوم، باید بگویم پاسخ دشوار است، من واقعا همه تلاشم این هست که مدل پیش داوری ها و قضاوت های عمومی خودم را به شدت کاهش داده و از تعمیم بپرهیزم. اما باز هم تا حدودی گرفتار آن هستم. اما قضاوت من استریوتایپ هایی شامل ۱)ایده ال های زندگی و فکری طرف مقابلم ۲) کارآفرینی افراد ۳) نوع انتخاب لذت ها برای لحظه ها ؛ را شامل می شود. یعنی من بر اساس این استریوتایپ ها، اهل تعمیم دادن «آنچه میدانم» بر فـرد یا افـراد پیش رویم هستم.