Menu
نویسنده مطلب : رضاسبحانی

مطلب مورد بحث:

نکته هایی در مورد موفقیت که کمتر به ما می‌گویند


باسلام.. چند آیایی که در مسیر زندگی تجربه کرده ام را به اشتراک میگزارم.

چرا به دنبال موفقیت هستم؟ موفقیت می خواهم یا رضایت درون؟

آیا انتخاب کرده ام که تعادل در کار و زندگی خانوادگی را برقرار کنم؟

آیا الزاماً موفقیت مالی، رضایت درونی من را هم ارضاء می کند؟

آیا زمان مناسبی ازدواج کردم؟

آیا فرد مناسبی را به عنوان همسر انتخاب کرده ام؟

آیا فاکتورهای مناسبی رابرای شغلم انتخاب کرده ام و بر اساس این فاکتورها کارم را برگزیده ام؟