Menu
نویسنده مطلب : سلیمان ارجنه

مطلب مورد بحث:

راهکارها را با توجه به محدوده اثر و افق زمانی آنها تحلیل کنید


با سلام

من در مدرسه ای شبانه روزی با این مشکل مواجه بودم که روزهای شنبه که دانش آموزان از روستاها به مدرسه می آمدند برخی از آنها همیشه دیر می رسیدند
بررسی راه و حل از نظر افق زمان
راه و حل معمول تشویق کسانی که منظم و سر وقت می رسند و لغو مرخصی اخر هفته کسانی که نا منظم بوده اند
ایا این را ه و حل برای همه دانش آموزان موثر است؟
آیا لغو مرخصی آخر هفته مشکل را حادتر نمی کند؟