Menu
نویسنده مطلب : سارا.

مطلب مورد بحث:

شرطی سازی کلاسیک - هنوز هم باید آن را جدی بگیریم‌


ما کلا خانواده خیلی اهل تلفن صحبت کردن نیستیم، برای همین کارکرد تلفن در اکثر اوقات مربوط میشد به دادن اخبار، و زمانی بود که به علت بیماری برخی از اقوام نزدیک، پدرم کلا شرطی شده بودند و تا مدتها (حتی پس از فوت اون اقوام)، تلفن که زنگ میخورد، دلشوره می گرفتن.