Menu
نویسنده مطلب : یونس اشرفى

مطلب مورد بحث:

مهارتهای ارتباطی (نقشه راه یادگیری)


توی مقدمه یک کتابی که متاسفانه یادم نیست اسمش چی بود خوندم که یک محقق ایرانی در آمریکا(فکر کنم شخصی به اسم توتونچی) روی مهارت سخنرانی کار کرده و بعد از تحلیل بسیاری از سخنرانی های تاثیر گذار نتیجه گیری کرده بود که حرف هایی که در یک سخنرانی گفته می شود کمترین نقش را در تاثیرگذاری آن سخنرانی دارد. در حقیقت لحن صدا بیشتر از خود کلمات تاثیر گذار هستند و از آن تاثیرگذار تر حرکات بدن سخنران است که باعث می شود یک سخنرانی تاثیر گذار داشته باشد. برای همین است که خیلی از ما بعد از شرکت در یک سمینار شاید حال خوبی داشته باشیم و فکر کنیم که خیلی آموزنده بوده ولی اگر از ما بپرسند چی فهمیدی؟ هیچ جوابی نداریم.