Menu
نویسنده مطلب : مهرداد رجب دوست

مطلب مورد بحث:

استعداد تجسم فضایی و درک ساختارها


درود بر همه دوستان

بنظرم مطالعه موضوعاتی از قبیل استعداد یابی و شخصیت و موارد مشابه بصورت ناخواسته مدل ذهنی هر فرد مطالعه کننده در مقام قیاس با عملکرد خودش قرار میده و میتوان گفت این عمل اجتناب ناپذیره.

بهر حال پیدا کردن ویژگی های فردی که بتوان از آنها به نحو بهتری استفاده کرد و مزایایی در زندگی شخصی بدست آورد، آدمی را به دنبال یافتن آنها سوق میده.

من هم با شما موافق هستم که باید این تست ها و آزمایشات بصورت نامحسوس صورت گیرد ولی دانستن این موضوع که در چه زمینه ای تست می شویم نمی تواند این گمان را ایجاد کند که تست و آزمایش فوق مخدوش گردیده است.

ممنون