Menu
نویسنده مطلب : مجتبی خ.د.

مطلب مورد بحث:

نسیم طالب و تاکید بر اهمیت واژه ها و کلمات:‌ کوررنگی فرهنگی!


علاوه بر تنوع واژگان، می توان درباره کاربرد درست هر واژه نیز صحبت کرد. گاها پیش می آید دو نفر از کلمات مشابهی استفاده کنند اما کاملا منظور متفاوتی داشته باشند. در واقع، هر کس برای کلمات خود بار معنایی مختص به خود را داشته باشد. مثلا شخصی بگوید من ساده زیست (تجملی/مهربان/بخشنده/کنجکاو) هستم اما از نگاه دیگران این واژه ها را بدرستی بکار نبرد.