Menu
نویسنده مطلب : سمیه آزاد

مطلب مورد بحث:

تعریف سینرژی یا هم افزایی چیست؟ Synergy


آقای حسین اخروی

از نظر من متاسفانه شما مشکل طلاق را در موردی که شرح داده اید، تک علتی عنوان فرمودید.

پیشنهاد میکنم که حتما مطلب زیر در متمم را مطالعه بفرمایید
مسائل چند ریشه‌ای: زنبورهایی که ناپدید می‌شدند
علاوه بر آن کامنت شما با سوگیری نسبت به زنان و حق طبیعی استقلال مادی آنها در خانواده نوشته شده است.

شاید یکی از عللهای دیگر طلاق در چنین خانواده هایی را بتوان در این مورد جستجو کرد که زنان بعد از حضور در جامعه و داشتن استقلال مادی نسبت به حقوق خود آگاهی پیدا می کنند و حاضر نیستند که نابرابری تبعیض جنسیتی را در خانواده و جامعه خود همانند قبل بپذیرند.

متاسفانه همچنان برخی از مردان جامعه ما که خدا روشکر تعدادشان روز به روز محدود تر می‌شود، نمی توانند قبول کنند که زنان نسل جدید قرار نیست، همانند مادرانشان به دور از فضای اجتماع صرفا در خدمت آقای خانه باشند و پذیرش این مساله که زنان امروز همانند مردان حق دارند که در جامعه فعال باشند و برای رسیدن به آرزوها و اهدافشان همانند خودشان‌ بجنگند و استقلال مالی داشته باشند، سخت و درد آور هست.

به امید روزی که شکاف جنسیتی در جامعه ما به حداقل برسد.