Menu
نویسنده مطلب : Sajjad

مطلب مورد بحث:

مدل کوه یخ در تفکر سیستمی | آیا به تفاوت رویداد و روند توجه دارید؟


سلام

رویداد ترافیک اگه بعنوان رویداد نگاه کنیم بخاطر همون مشکل کوتاه مدت هست ولی این ناشی از یک سلسله روند هست مانند رانندگی بد -مقررات ضعیف راهنمایی و رانندگی -جاده های نامناسب -کیفیت افتضاح خودرو ها که همه با هم باعث تلف شدن بسیاری از سرمایه ها میشود