Menu
نویسنده مطلب : سارا رضایی

مطلب مورد بحث:

نکته هایی در مورد موفقیت که کمتر به ما می‌گویند


آیا بهتر نبود عرفان یا جامعه شناسی بخوانم به جای مهندسی؟
آیا واقعا چیزهایی که دارم و هدفهایم مال خودم هستند یا متاثر از جامعه ، خانواده و چیزهای دیگر ؟
آیا ارزش دارد ارزش ها و آرمان های درونیم را قربانی
موفقیت مرسوم بکنم ؟
آیا بهتر نبود اینقدر منطقی نباشم و حرف دلم را گوش می کردم ؟
آیا بهتر نبود تعریف دیگران از موفقیت را کنار بگذارم؟